Gå til indhold

Høringssvar vedr. væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver 2021-2027

Danske Regioner har afgivet høringssvar på Miljøstyrelsens høring af væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver (VVO).

Miljøstyrelsen har den 21. august 2020 sendt de foreløbige væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver (VVO) i en udvidet høring frem til og med den 18. september 2020.

Regionerne har fra 1. januar 2014 haft opgaven med at undersøge og afværge jordforurening, der udgør en risiko for overfladevand. I perioden 2014-2018 er der gennemført en screening, som har resulteret i en liste på 1228 lokaliteter, som på baggrund af vurdering i Miljøstyrelsens screeningsværktøj er vurderet at kunne være i risiko.

Som nævnt i Miljøstyrelsens foreløbige VVO, vil igangværende projekter belyse omfanget af den nuværende tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer til vandmiljøet fra disse forureninger, og indsatsbehovet vil blive vurderet bl.a. ud fra dette. Det bemærkes dog, at de planlagte undersøgelser kun omfatter en tredjedel af lokaliteterne på listen, hvorfor der kan være behov for yderligere undersøgelser efterfølgende.

Ud over disse forureninger har regionerne kendskab til syv generationsforureninger, som udgør en risiko for overfladevand. Her er der ikke behov for at undersøge, om forureningerne udgør en risiko – dette er allerede kendt. Lokalt hvor forureningerne findes, er de alle årsag til en betydelige forurening af vandmiljøet – søer, vandløb og kyster – hvor de ligger.

Disse syv forureninger indgår i den plan for oprydning af generationsforureninger, som Danske Regioner har sendt til miljøministeren den 6. marts 2020. Danske Regioner går gerne i dialog med Miljøstyrelsen om behovet for indsats, som bør fremgå af vandområdeplaner 2021-27.

 

Læs også Danske Regioners høringssvar i pdf-format: