Gå til indhold

Høringssvar vedr. forslag til ændring af lov om assisteret reproduktion

Danske Regioner støtter forslag til ændring af lov om assisteret reproduktion, idet tidsbegrænsningen i dag indebærer, at kvinder og par får destrueret sunde og raske æg, uden at der er sundhedsfagligt belæg for den 5-årige tidsgrænse.

Sundheds- og Ældreministeriet har den 11. november 2020 fremsendt høring vedrørende forslag til ændring af lov om assisteret reproduktion. Med lovforslaget foreslås det, at befrugtede og ubefrugtede æg, der nedfryses i forbindelse med fertilitetsbehandling eller sygdom, kan opbevares frem til, at kvinden fylder 46 år, hvor de i dag kun kan opbevares i fem år. Lovforslaget ændrer ikke ved opbevaringstiden for æg, der ikke udtages på medicinsk indikation. De skal fortsat destrueres efter fem år.

Danske Regioner støtter lovforslaget, idet tidsbegrænsningen i dag indebærer, at kvinder og par får destrueret sunde og raske æg, uden at der er sundhedsfagligt belæg for den 5-årige tidsgrænse. Dog har Danske Regioner en bekymring for, at der stadig vil være ulige adgang for kvinder og mænd til at få opbevaret deres kønsceller, så længe æg udtaget på ikke-medicinsk indikation ikke er omfattet.

I udkastet til lovforslaget omtaler ministeriet æg, der ikke udtages på medicinsk indikation, som ”social freezing”. Tal fra bl.a. Storbritannien, hvor det i længere tid har været muligt at nedfryse ubefrugtede ægceller på ikke-medicinsk indikation, tyder på, at fænomenet ”social freezing” ikke vil blive særlig udbredt. Danske Regioner vil derfor – særligt ud fra et hensyn til ligestilling – opfordre til, at 5-års grænsen også bliver ophævet for æg, der ikke udtages på medicinsk indikation.

En udvidelse af opbevaringstiden foreslås ledsaget af en registrering af antallet af nedfrosne ubefrugtede og befrugtede ægceller, fx i Sundhedsdatastyrelsens årlige rapport om assisteret reproduktion.

Ministeriet skønner, at lovforslaget vil medføre en merudgift for regionerne på 2,6 mio. kr. årligt. Danske Regioner drøfter gerne dette i DUT-regi.

Afslutningsvist vil Danske Regioner opfordre til, at der gives dispensation for de æg, som ellers står til at skulle destrueres, hvis lovarbejdet skulle trække ud.

 

Læs også Danske Regioners høringssvar i pdf-format: