Gå til indhold

Høringssvar over lovforslag om udvidelse af patienterstatningsordningen, fredning af udbetalte erstatninger mv.

Danske Regioner har modtaget høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Udvidelse af patienterstatningsordningen, fredning af udbetalte erstatninger m.v.).

Danske Regioner deler intentionen om, at reglerne på området for erstatningsudbetalinger ændres, så de i højere grad tilgodeser patienterne. Danske Regioner kan derfor støtte, at erstatninger, hvor fristen for at anke er udløbet, aldrig skal tilbagebetales af patienten.

Danske Regioner mener dog ikke, at det fremlagte forslag er en god løsning på en uhensigtsmæssig retsstilling. På en række punkter går forslaget videre, end hvad der er nødvendigt for at imødekomme patienternes behov. Lovforslaget lægger f.eks. op til at gøre regionerne økonomisk ansvarlige for behandlere m.v., som de ikke har nogen instruktionsbeføjelse over, det lægger op til at patienter, der ikke får medhold i en anke - i strid med almindelige retsprincipper - kan beholde skattefinansierede erstatninger, og det lægger op til betydelige merudgifter for regionerne, som kun kan finansieres ved besparelser på et i forvejen presset sundhedsbudget.

Læs hele høringssvaret her

Læs bilag til høringssvaret her