Gå til indhold

Høringssvar vedr. udkast til vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har november 2023 sendt udkast til vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter i høring. Danske Regioner fremsender høringssvar på vegne af de fem regioner.

Det er vigtigt for både patienterne, de offentlige sygehuse og de private  sygehuse, der varetager offentlig sygehusbehandling, at regelsættene på  området er tydelige og letforståelige. Det er derfor positivt, at vejledningen i  høringsversionen er blevet opdateret og sprogligt bearbejdet, så den fremstår  klarere og mere læsevenlig.

Vi skal desuden kvittere for de ændringer, som er medtaget i udkastet til  vejledningen på baggrund af vores høringssvar fra april 2023 vedrørende tidligere udkast til vejledningen samt den efterfølgende dialog, der har været  mellem ministeriet og regionerne.

Vi har følgende generelle og mere tekniske bemærkninger til  vejledningsudkastet.

Generelle bemærkninger

  • Vi noterer os, at vejledningen flere steder er udbygget med  henvisninger til afgørelser fra Styrelsen for Patientklager. Dette er positivt, da det bidrager til forståelsen af, hvordan reglerne på området skal tolkes. Imidlertid sker det i nogle tilfælde, at Styrelsen for Patientklager ændrer praksis på et område, og at disse afgørelser derfor forældes. I tilfælde heraf er det derfor vigtigt, at vejledningen opdateres 
    tilsvarende.
  • I vejledningen omtales flere steder private sygehuse. Vores forståelse er, at der her udelukkende menes private sygehuse, som har indgået aftale om at varetage offentlige sygehusopgaver (samarbejdssygehuse/aftalesygehuse). Dette bør præciseres i vejledningen, ligesom begrebet ’private sygehuse og klinikker’ flere steder bør erstattes med ’aftalesygehuse og samarbejdssygehuse’ ( det gør sig gældende på siderne 8, 12, 13, 14, 16 og 18). 

Tekniske bemærkninger til vejledningens enkelte afsnit

1. Indledning

I afsnit 1.1.5 på side 4 henvises til forskellige vejledninger, der beskriver  reglerne gældende i forhold til personer uden bopæl i Danmark. Her bør  det overvejes også at tilføje henvisninger til de relevante 
bekendtgørelser, som reglerne er fastsat i.

2. Frit sygehusvalg

I sidste afsnit i afsnit 2.1 om undtagelser til frit sygehusvalg omtales patienter i retspsykiatrisk behandling. Vores tilbagemelding fra den regionale psykiatri er, at det er Statsadvokaten, der vurderer, hvorvidt en patient med anbringelsesdom skal flyttes, og i praksis sker flytning til andet sygehus kun mhp. at flytte patienten geografisk længere væk fra offeret, hvis der er mistanke om, at patienten på ny vil opsøge offeret. Der er således ikke i praksis tale om frit sygehusvalg i disse tilfælde, og afsnittet bør overvejes taget ud.

3. Ret til hurtig udredning

I første afsnit kan med fordel medtages den henvisning til den relevante  lovgivning, som fremgår af den gældende vejledning: ”Retten til hurtig udredning er fastlagt i sundhedslovens § 82 b og uddybet i § 14 i bekendtgørelsen om ret til sygehusbehandling m.v.”

Sidste sætning under afsnit 3 om ret til hurtig udredning lyder: Udredningsfristen regnes fra det tidspunkt, hvor selve vurderingen blev foretaget.” Dette bør ændres til: ”Udredningsfristen regnes fra det tidspunkt, hvor henvisningen blev modtaget.”

I eksempel 2 i boks 2 bør man slette sidste del, der lyder: ”og ved eventuel genhenvisning startes et nyt udredningsforløb”. Det skyldes, at den pågældende formulering blot virker forvirrende.

I første punkt i oplistningen på side 12 bør ”af egen drift” slettes, da det altid vil være af egen drift, at patienten benytter sin ret til frit sygehusvalg.

Formuleringen af sidste afsnit på side 12 kan give anledning til tvivl. Vi foreslår, at afsnittet i stedet formuleres således: ”Hvis udredningen må udsættes på grund af patientens ønske eller helbredstilstand, får regionen ikke yderligere dage til at udrede patienten. I dette tilfælde, er det en gyldig årsag, at udredningen strækker sig ud over 30 dage, se oplistningen ovenfor under afsnit 3.2. Regionen skal altid forsøge at udrede hurtigst muligt herefter. Helbredstilstanden omfatter i denne forbindelse såvel den enkelte patients samlede helbred som den aktuelle sygdom. Det modsatte gør sig gældende for ret til udvidet frit sygehusvalg, se mere herom i afsnit 4.7.”

4. Udvidet frit sygehusvalg

I punkt 1 på side 15 bør ’eller andre gyldige’ tilføjes, så der kommer til  at stå: "Ved de dele af udredningsforløbet, som af faglige eller andre gyldige årsager ikke kan afsluttes inden for 30 dage, gælder udvidet frit sygehusvalg ikke.”

I punkt 2 på side 15 bør ’Danske Regioner på vegne af’ tilføjes, så der kommer til at stå: ” En patient, som er henvist til sygehusbehandling og udredt, kan vælge at blive behandlet på et af de sygehuse eller en af de 
klinikker m.v., som Danske Regioner på vegne af regionsrådene har indgået aftale med […]”

Følgende sætning nederst side 15 bør udgå: ”Retten til udvidet frit sygehusvalg gælder for patienter der initialt er indlagt med tvang, men hvor deres tilstand tillader en overflytning”. Det skyldes, at en indlæggelse med tvang er en akut indlæggelse og derfor ikke omfattet af udvidet frit sygehusvalg.

Følgende sætning i afsnit 4.1 på side 16 bør udgå: ”Hvis en behandling alene eller primært er kosmetisk dvs. forandring eller forbedring af udseendet, så vil behandlingen ikke være omfattet af udvidet frit sygehusvalg.” Det skyldes, at de offentlige sygehuse ikke foretager rent kosmetiske behandlinger, og derfor er det blot forvirrende at nævne dem.

De to sidste afsnit i 4.2 om udvidet frit sygehusvalg til udredning (side 17) bør begge udgå. Det første af disse afsnit omhandler forhold, der er reguleret i aftalerne mellem regionerne og de private sygehuse. Det sidste afsnit er irrelevant, da den visiterende læge altid vil skulle foretage en konkret vurdering af en henvisning.

Afsnit 4.7 om beregning af fristen på 30 dage ift. udvidet frit sygehusvalg mangler at blive konsekvensrettet i forhold til, at udsættelse på grund af patientens egne ønsker skal anses som en gyldig årsag til manglende 
imødekommelse af fristerne (som beskrevet øverst side 12 i høringsudkastet). På baggrund heraf skal 3. afsnit på side 19 samt punkt 5.1 på side 21 rettes tilsvarende.

5. Information til henviste patienter

Det fremgår af de gældende regler, at patienten senest 8 hverdage efter modtagelse af henvisning skal oplyses om dato og sted for undersøgelse og behandling. Imidlertid gør den digitale udvikling det i stigende grad muligt for patienterne får selv at booke tider i sundhedsvæsenet.

Danske Regioner vil derfor opfordre til, at man ved en fremtidig revision af reglerne tager højde for, at patienterne tilbydes denne service. Vi stiller os altid gerne til rådighed for videre dialog om reglerne på området.

Læs høringssvaret herunder: