Gå til indhold

Monitorering af hjertepakkerne - 2. kvartal 2014

Monitoreringen af hjertepakkerne for 2. kvartal 2014 viser, at datakvaliteten endnu ikke er som ønsket. Alle regioner har initiativer i gang, der skal sikre, at patienterne kommer igennem deres forløb inden for de anbefalede tider i hjertepakkerne

Datakvaliteten i den kvartalsvise monitoreringen af hjertepakkerne er tvivlsom - blandt andet fordi alt for få forløb registreres. Danske Regioner vil nu se på, hvordan kvaliteten af data kan forbedres.

Den seneste kvartalsopgørelse viser, at andelen af patienter, der kommer igennem deres forløb indenfor den anbefalede forløbstid i hjertepakkerne, er størst hos de sygeste patienter. 76 procent af patienterne med ustabile hjertekramper (ustabil angina pectoris) udredes inden for de anbefalede to dage.

Der er dog udfordringer i forhold til forberedelse til operation. Det gælder både ustabil og stabil angina pectoris.

De fleste hjertepatienter bliver opereret samtidig med at de udredes. Disse patienter behandles hurtigt og for de flestes tilfælde indenfor standardforløbstiderne angivet i hjertepakkerne, mens en mindre andel af de patienter, der skal have en større operation, kommer igennem inden for standardforløbstiden.

Initiativer for at sikre målopfyldelse i hjertepakker
Regionerne arbejder løbende med nye initiativer til at forbedre målopfyldelsen på alle områder:

    Forbedrede registreringer: Der er fokus på at højne volumen af registreringerne og derigennem målopfyldelsen
    Fleksibilitet og kapacitetsudnyttelse: Der er fokus på fleksibel ambulatorieudnyttelse, så man på baggrund af ”efterspørgsel” justerer på ambulatorietider til de forskellige pakkeforløb og dermed overholdelse af forløbstider
    Merarbejde: Flere sygehuse har etableret lokalaftaler om gennemførelse af ekkokardiografier udenfor normal arbejdstid. Disse lokalaftaler evalueres og justeres efter behov

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere