Gå til indhold

Regeringen, KL og Danske Regioner vil arbejde for flere social- og sundhedsmedarbejdere

Regeringen er enige med KL og Danske Regioner om at arbejde for at sikre flere hænder på social-, ældre og sundhedsområdet. Det skal ske på baggrund af anbefalinger fra den task force om social- og sundhedsmedarbejdere, der blev nedsat sidste år, og som i dag har fremlagt deres anbefalinger. Der er netop afsat 0,8 mia. kr. i 2020 til, at kommuner og regioner kan styrke deres uddannelsesopgave i en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Social- og sundhedsmedarbejdere hjælper hver dag tusindvis af borgere og patienter med pleje, støtte, medicin, personlig pleje og praktisk hjælp. De kommende år er det afgørende, at der kommer flere hænder, bl.a. fordi der vil komme flere ældre, ligesom at udviklingen i det nære sundhedsvæsen stiller stadig større krav til kvalitet og behandling af borgere i eget hjem.

Derfor nedsatte regeringen, KL og Danske Regioner sidste år en task force, der skulle drøfte rekruttering af social- og sundhedsmedarbejdere, samt hvordan flere medarbejdere får mulighed for at gå op i tid, hvordan sygefravær nedbringes.

Task forcen har nu færdiggjort sit arbejde og har foruden en lang række analyser af social- og sundhedsmedarbejdere peget på en række anbefalinger, der skal sikre flere hænder på social-, ældre og sundhedsområdet.

Anbefalingerne fra task forcen går bl.a. på, at der skal rekrutteres flere til uddannelserne, fx ved at uddannelsesaftaler på SOSU-uddannelserne indgås tidligere, og at AMU-systemet i endnu højere grad benyttes til opkvalificering af ufaglærte og af SOSU-hjælpere til SOSU-assistenter.

Ligeledes anbefaler task forcen, at SOSU-skoler og parterne på det kommunale arbejdsmarked afstemmer, hvad der forventes af SOSU-eleverne, inden de starter i praktik, så alle elever med et bestået grundforløb er kvalificeret til en praktikplads, og eleverne kan have en berettiget forventning om at få en praktikplads.

Task forcen anbefaler desuden, at der sikres et særskilt fokus på at styrke de sproglige og faglige kompetencer hos SOSU-elever, og at der bruges endnu mere simulationstræning i undervisningen for sygeplejerskestuderende og SOSU-elever mhp. at træne deres sundhedsfaglige praksiskompetencer.

Videre anbefales det, at professionshøjskoler og SOSU-skolerne i tæt samarbejde med de lokale aftagere og praktiksteder fastholder et fokus på at forberede elever og studerende på praktikperioderne, og at kommuner og regioner sikrer praktik af høj kvalitet.

Derudover bakker task forcen op om kommunerne og regionernes fokus på at give nyuddannede en god start i faget, at det er attraktivt at blive i faget, og at flere medarbejdere kan gå op i tid, og at sygefraværet nedbringes bl.a. mhp. at understøtte aftalen om 1.000 flere sygeplejersker i 2021 på sygehusene.  

Finansminister Nicolai Wammen udtaler:

”Regeringen, kommunerne, regionerne og uddannelsesinstitutionerne har alle et ansvar for at sikre flere hænder – og det er vigtigt, at hver part løfter sin del af ansvaret. Jeg er derfor glad for, at vi med trepartsaftalen i sidste uge fik afsat hhv. 0,6 mia. kr. og 0,2 mia. kr. til at understøtte, at kommuner og regioner kan løfte deres uddannelsesansvar for bl.a. SOSU-elever. Midlerne skal således bl.a. gå til at styrke rekrutteringen og fastholdelsen af elever på SOSU-uddannelserne. Jeg er også glad for, at vi sammen med kommunerne og regionerne med dette års økonomiaftaler har forpligtet hinanden på, at vi løbende skal arbejde på, at task forcens anbefalinger bliver til virkelighed.”  

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke udtaler:

”Med aftalen om kommunerne og regionernes økonomi kommer der ekstra fokus på at rekruttere flere SOSU-assistenter og –hjælpere til faget. Det er helt afgørende, for task forcens anbefalinger viser, at vi har et efterslæb her. Vi ser ind i en tid, hvor kompleksiteten i det nære sundhedsvæsen vokser, og der kommer flere ældre. Det betyder, at vi i endnu højere grad kommer til at have brug for de kernekompetencer, som disse medarbejdere byder ind med i opgaveløsningen. Samtidig viser task forcens analyser, at der kommer flere sygeplejersker ud i vores sundhedsvæsen. Det er der i den grad behov for, så vi fortsat kan sikre ordentlig behandling og pleje af patienterne.”

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil udtaler:

”Du kan ikke sige velfærd uden SOSU’er. Den omsorg og det nærvær, som de giver hver dag, er fundamentet i det nære sundhedsvæsen og i vores ældrepleje. Det signal forstærker vi ved at lette vejen til at blive uddannet. Det glæder mig, at vi er blevet enige om, at det er en fælles opgave, og jeg ser frem til at arbejde med at få flere til at vælge uddannelserne og at styrke fastholdelsen efter overgang til praktik.”

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen udtaler:

”Det er godt, at task forcen har haft fokus på, at praktikken og overgangen til praktik har stor betydning for kvaliteten i sygeplejerskeuddannelsen. Jeg ser derfor meget positivt på, at professionshøjskolerne, kommunerne og regionerne fortsat vil bidrage til, at vi har en sygeplejerskeuddannelse med høj faglig kvalitet.”

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard udtaler:

”Det er vigtigt, at vi i fremtiden får flere social- og sundhedsmedarbejdere, som spiller en vital rolle i hele vores kernevelfærd – og det står endnu mere lysende klart i denne tid. Derfor skal vi i fællesskab se på, hvordan vi kan skabe flere veje til faget gennem opkvalificering. Samtidig skal vi have fokus på et ordentligt arbejdsmiljø, for det vil give færre sygedage, og der vil være bedre mulighed for at fastholde de medarbejdere, som yder en kæmpe indsats.”

Formand for Danske Regioners løn- og praksisudvalg, Anders Kühnau udtaler:

“Social- og sundhedsmedarbejdere gør hver dag en kæmpestor forskel for patienter og pårørende i vores sundhedsvæsen. Og når der bliver flere og mere komplekse patienter, får vi også brug for flere dygtige medarbejdere. Det er en udfordring, vi tager meget alvorligt, og vi arbejder målrettet med at rekruttere tilstrækkeligt personale, bringe medarbejdernes kompetencer bedst muligt i spil og sikre, at dem, der ønsker det, kan gå op i tid. Derfor er det også positivt, at vi med task forcen retter et fælles fokus mod de områder, hvor vi sammen kan hjælpe hinanden med at rekruttere flere ansatte i social- og sundhedssektoren. Det gælder såvel dygtige social- og sundhedsassistenter som den fælles ambition om 1.000 ekstra sygeplejersker på sygehusene.”

Formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg, Michael Ziegler udtaler:

”Vi har længe oplevet alvorlige rekrutteringsudfordringer på ældre- og sundhedsområdet. Derfor er vi meget tilfredse med, at task forcen anerkender den store og komplekse uddannelsesopgave, som kommunerne løfter ind i det nære sundhedsvæsen, og at vi nu har et fælles udfordringsbillede såvel som bud på løsninger. Dem vil vi skulle følge op på i fællesskab. Det kan ikke understreges nok, at vi ser frem til et endnu tættere samarbejde med uddannelsesinstitutionerne på denne dagsorden, da det er og bliver helt afgørende, at de offentlige velfærdsuddannelser kan bidrage med nok hænder til at sikre kvalitet ind i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.”

 

Fakta om task forcen

  • Som en del af økonomiaftalerne mellem regeringen, KL og Danske Regioner sidste år blev det aftalt at nedsætte en task force, der skal drøfte vejene til at indfri målene om at uddanne og ansætte flere social- og sundhedsmedarbejdere over de kommende år.
  • Task forcen har foretaget en række analyser af rekruttering til uddannelserne samt analyser af social- og sundhedsmedarbejderes beskæftigelsesadfærd, herunder i forhold til arbejdstid, sygefravær mv.
  • Task forcen om social- og sundhedsmedarbejdere består af repræsentanter fra Sundheds- og Ældreministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet samt KL og Danske Regioner.
  • Task forcen står på skuldrene af en lang række initiativer iværksat både nationalt og lokalt i løbet af de seneste par år. Task forcen har desuden løbende inddraget relevante interessenter, herunder blandt andet Dansk Sygeplejeråd, FOA, Danske SOSU-skoler og Danske Professionshøjskoler.
  • Task forcen bygger desuden videre på kortlægningen af rekrutteringsudfordringer for social- og sundhedspersonale og sygeplejersker i kommuner og regioner, der blev foretaget i 2018.

Læs rapporten fra task forcen her.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Ole Lund Jensen, centerchef
Center for forhandling, aftaler og overenskomster
M: 2172 8197
E: olj@regioner.dk

Morten Christensen, presserådgiver
Kommunikation
M: 3069 1917
E: moc@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere