Gå til indhold

Høringssvar til lovforslag om arbejdsgivers adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 mv.

Beskæftigelsesministeriet har den 17. november 2021 fremsendt høring vedr. lovforslag om arbejdsgivers adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 m.v. I den forbindelse afgav Danske Regioner høringssvar.

 

Danske Regioner bakker op om indsatser, der kan reducere smittespredningen. 

Overordnede bemærkninger

Lovforslaget og bemærkningerne hertil indeholder meget detaljerede regler bl.a. ift. orientering vedr. pålæg om forevisning af coronapas. Regler om orientering følger allerede af de almindelige regler på arbejdsmarkedet, herunder de indgåede aftaler og overenskomster, hvorfor en så detaljeret beskrivelse findes unødvendig og kan skabe forvirring om rettigheder og pligter.

Tilsvarende findes den detaljerede gennemgang af regler ift. arbejdsgivers mulighed for at indføre sanktioner unødvendig, det må være tilstrækkeligt at henvise til, at de almindelige regler på arbejdsmarkedet gælder, de detaljeret beskrivelser findes unødvendig og kan også her skabe forvirring om rettigheder og pligter.

Konkrete bemærkninger

Orientering af medarbejderne

Det fremgår af §1 stk. 2, at ”…information skal i overensstemmelse med relevant lovgivning og eventuelle overenskomster og aftaler desuden tilgå de ansatte via tillidsrepræsentanter, repræsentanter i samarbejdsudvalg m.v. eller via en arbejdsmiljørepræsentant.

Danske Regioner mener, at det er tilstrækkeligt og mest hensigtsmæssigt, at information tilgår medarbejderne direkte og forslår derfor, at der alene står, at TR m.fl. orienteres. 

Test på arbejdspladsen

Danske Regioner bemærker ift. §5, at formuleringen om, at ”..Udføres en pålagt test på arbejdspladsen af ansatte eller arbejdsgiver, kan en ansat, som ikke ønsker at blive testet af kollegaer eller arbejdsgiver, under forudsætning af, at formålet med testen ikke forspildes helt eller delvist derved, blive testet uden for arbejdspladsen.” 

Denne formulering foreslås ændret, så den refererer til de situationer, hvor det kan være gældende. På det regionale arbejdsmarked, herunder sygehusene, giver det ikke mening at henvise til, at medarbejderne kan ønske at blive testet uden for det regionale sundhedsvæsen, herunder de teststeder regionerne har indgået aftaler med. 

Definition af coronapas

Det fremgår af §1 stk. 4 at ”Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, hvad der forstås ved et coronapas”. Danske Regioner bemærker, at det kan skabe forvirring i offentligheden og udhule tiltroen til passet, hvis der kommer forskellige regler om, hvad der kan forstås ved et coronapas. Det er Danske Regioners synspunkt, at fastsættelse af regler herom, fortsat alene bør ske, efter forelæggelse for Epidemiudvalget.

Økonomi

Forslagets bestemmelse om at, ”hvis pålægget om forevisning af coronapas indebærer, at den ansatte skal testes for covid-19, finder §§ 4 og 5 anvendelse i relation til sådanne test” kan, som det følger af lovforslaget, føre til en øget udgift for arbejdsgiver. Det samme gør sig gældende, hvis arbejdsgiver i øvrigt pålægger en medarbejder at lade sig teste. 

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at det ikke er muligt på forhånd at estimere omfanget af offentlige ansatte som testes uden for arbejdstid. Danske Regioner er enig i denne vurdering, men er ikke enige i konklusionen om at lovforslaget ikke giver anledning til kompensation af offentlige arbejdsgivere. Danske Regioner forbeholder sig ret til en drøftelse af de økonomiske konsekvenser.

Læs også Danske Regioners høringssvar i pdf-format herunder: