Gå til indhold

Behov for national råstofstrategi

Danske Regioner opfordrer miljøministeren til at tage initiativ til en strategi, der kan skabe overblik over potentiale og omkostninger ved indvinding af råstoffer til vands og til lands

Det bliver stadig sværere at indvinde råstof på land, uden at det skaber konflikter med omgivelserne. Derfor har regionerne, der siden kommunalreformen har haft ansvaret for planlægning af råstofindvinding i Danmark, i en ny grønbog undersøgt muligheder og begrænsninger i at bruge sømaterialer som supplement til landbaseret indvinding. Grønbogen viser, at der er store råstofforekomster på havet, men at der mangler viden om såvel kvaliteten som omkostningerne ved indvinding.

Derfor opfordrer Bent Hansen, formand i Danske Regioner, nu miljøminister Kirsten Brosbøl til at tage initiativ til en national strategi for råstofindvinding, der kobler råstofindvinding på land med indvinding til havs, og som lever op til råstoflovens formålsparagraf om, at udnyttelsen af råstofforekomster på land og til havs sker som led i en bæredygtig udvikling.

- En national strategi for indvinding af råstoffer på land og til havs vil kunne imødegå de udfordringer, som råstofindvinding til lands og til havs giver. Samtidig vil det give mulighed for, at der kan foretages en samlet afvejning af de forskellige hensyn ved indvindingen. Med en national strategi vil Danmark komme på omgangshøjde med en række af vores nabolande, som allerede har udarbejdet en national strategi for råstofindvinding, og det er vores opfattelse, at råstofbranchen også efterspørger en national strategi for indvinding, siger Bent Hansen.

Indvinding af råstoffer på havet har i mange år udgjort i gennemsnit ca. 10 procent af råstofforbruget på land, men i enkelte regioner op til 25 procent. Som grønbogen viser, er der på havet store forekomster af råstoffer, som kan anvendes til at dække det fremtidige råstofbehov, om end det ikke er uproblematisk at indvinde råstoffer til havs.

Læs mere
Grønbog om muligheder og begrænsninger for øget anvendelse af sømaterialer som supplement til landbaseret råstofindvinding, 2014 (pdf)
National strategi for råstofindvinding (pdf) - brev fra Danske Regioners formandskab, Bent Hansen og Carl Holst, til miljøminister Kirsten Brosbøl (29.10.2014)