Gå til indhold

Regioner: Vi kan sikre hurtig behandling af byggesager

DEBAT: Regeringen ønsker hurtigere sagsbehandling ved byggeri på forurenede grunde. De har derfor foreslået at samle opgaven hos regionerne, der i forvejen finder og oprenser grundene. Hos Danske Regioner er vi klar til at tage opgaven.

Debatindlæg bragt på Altinget den 20. december 2017. Af Bent Hansen, formand for Danske Regioner og Stephanie Lose, næstformand for Danske Regioner.

Byggeriet har meldt ud via forum for regelforenkling, at det ønsker hurtigere sagsbehandling ved byggeri på forurenede grunde – de såkaldte §8-tilladelser.

Regeringen har imødekommet byggeriets ønske ved at foreslå, at opgaven samles hos regionerne, der i forvejen har opgaven med at finde og oprense grunde.

Regeringens argument er som følger: Hvis det alene er regionerne, der står for disse tilladelser, så opnås der en væsentligt kortere sagsbehandlingstid.

Regeringen peger desuden på, at en regional opgaveløsning også vil give en mere ensartet praksis med ensartede vilkår på tværs af landet til følge.

Fra regionalt hold skal det stå klart, at vi gerne tager opgaven på os.

Flere procedurer samles

Det er i dag sådan, at det er kommunen, der giver tilladelsen.

I praksis understøtter regionerne kommunen med forslag til standardvilkår – eller ved komplicerede sager en decideret udformning af konkrete vilkår.

De vilkår, som kommunen stiller, skal under alle omstændigheder alligevel være i overensstemmelse med en udtalelse fra regionen.

Lovkravet hænger sammen med, at det er regionerne, som er ansvarlig for den offentlige indsats, der skal sikre, at vores drikkevand ikke ødelægges af stoffer fra forurenede grunde.

Byggeri på disse grunde må derfor ikke fordyre eller besværliggøre den fremtidige indsats, og hvis der er tale om boliger, skal de indrettes, så det er sundhedsmæssigt forsvarligt at bo i dem.

Det er regionen, der i dag foretager denne risikovurdering.

I 2016 behandlede kommunerne og regionerne i fælleskab 542 § 8 tilladelser.

Desuden ekspederede regionerne via vores digitale sagsbehandlingssystem 175.000 forespørgsler fra firmaer og borgere, og regionerne behandlede samme år mere end 4.000 sager i offentlig indsats.

Til det formål beskæftiger regionerne en kritisk masse af specialister, og derfor ligger § 8-sagerne i naturlig forlængelse af, hvad vi allerede gør.

I Regionerne kan vi kraft af vores volumen garantere et højt fagligt niveau og ensartede vilkår på tværs af landet.

Hurtig behandling og høj kvalitet

Hvis regionerne får opgaven, så vil vi digitalisere ansøgningsprocessen på samme måde, som vi har gjort det, da vi fik myndigheden på råstofindvindingsområdet.

Vi vil arbejde på at integrere vores sagsbehandlingssystem med kommunens byggesags-system, så sagsbehandlere i regionen underrettes straks ansøgningen kommer ind.

Vi skal helt fra starten kontakte bygherren eller dennes rådgiver.

Regionerne imellem vil vi etablere generelle procedurer og standardvilkår, og vi vil udbrede kendskabet til disse blandt kommunale byggesagsbehandlere, bygherrer og rådgivere, så de ved, hvad de kan forvente, allerede inden de går i gang med at bygge – på en forurenet grund.

Vi vil arbejde tæt sammen med kommunerne på at integrere § 8 tilladelsen med byggesags-tilladelse, så ansøgeren oplever én samlet indgang.

Det må være i byggeriets, såvel som den almene befolknings interesse, at få en sømløs, hurtig og ensartet sagsbehandling med høj faglig kvalitet og ensartede vilkår, uanset i hvilket kontor ansøgningens faglige aspekter behandles.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Bent Hansen, formand for Danske Regioner
T: 4031 3707
E: bha@regioner.dk

Stephanie Lose, næstformand for Danske Regioner
T: 2533 0982
E: slo@rsyd.dk

Læs mere

Relaterede nyheder