Gå til indhold

Regionerne udvider indsatsen for rent drikkevand

Regionerne optrapper nu arbejdet for at sikre rent drikkevand i hanerne i hele Danmark. Det sker med et markant bedre våben i jagten på pesticider i grundvandet, så der fremover kan analyseres for hele 238 pesticider.

For at sikre rent vand i borgernes vandhaner udvider Danske Regioner nu listen over, hvilke stoffer der analyseres for i forbindelse med forureningsundersøgelser ved pesticidpunktkilder. Indtil nu er der blevet analyseret for cirka 40 pesticider, men fremover vil regionernes vandprøver blive undersøgt for i alt 238 pesticidrester.

 

Der er tale om en klar udvidelse af pesticidlisten til gavn for drikkevandet og dermed borgernes sundhed.

- Som borger i det her land har vi en naturlig forventning om, at vi har rent drikkevand. Derfor er vores udvidede jagt på de giftige pesticider rigtig godt nyt for os alle sammen. Med den nye liste tager vi store skridt for at komme forureningen af vores grundvand til livs, siger Heino Knudsen, der er formand for Udvalget for Miljø og Ressourcer i Danske Regioner.

Regionernes analysepakke er samtidig grundlaget for den nye anbefaling fra vandpanelet om at screene grundvandet for flere pesticidstoffer. Vandpanelets anbefaling indgår i den tillægsaftale til pesticidstrategien, som blev offentliggjort 11. januar. Samtidig får Danske Regioner fremover fast plads i Vandpanelet.

Bedre mulighed for at vurdere risiko

Den nye analysepakke skal bruges ved regionernes undersøgelser af grundvandet ved punktkilder, for eksempel ved vaskepladser i landbruget og på maskinstationer, hvor der kan være spildt pesticider. På den måde opnår regionerne et mere fuldstændigt billede af grundvandsforureningerne, og det bliver mere sikkert at sige noget om risikoen for, at en påvist forurening ved en punktkilde kan ende i en drikkevandsforsyning og dermed i vandhanerne hjemme hos borgerne.

- Man kan ved en forureningsundersøgelse kun påvise de pesticider, som er indeholdt i analysepakken, og derfor er analysepakkens sammensætning helt afgørende for, hvad man kan finde. Det er derfor vigtigt for kvaliteten af vores grundvand, at pakken indeholder alle de sporbare pesticider, vi kan måle for, og som potentielt kan udgøre en risiko, siger Heino Knudsen.

Baggrund:

Der er gennem de seneste år fundet pesticidrester i vandværksboringer, som der aldrig har været analyseret for tidligere. Desuden har regionernes analysepakker kun indeholdt pesticider, som var godkendt op til 2001. Sammen med Miljøstyrelsen vedtog Danske Regioner derfor en modernisering af analyseprogrammerne.

Siden har en specialistgruppe under de fem regioner sammen med Miljøstyrelsen og GEUS arbejdet med at gennemgå alle de pesticider, som har været brugt i Danmark siden 1956 for at udvælge relevante grundvandstruende pesticider til det nye analyseprogram.

Der er på den måde udpeget 350 pesticider og nedbrydningsprodukter, som vil kunne udgøre en væsentlig grundvandsrisiko, hvis stofferne spildes på jorden. Det har dog ikke været muligt for laboratorierne at udvikle analyser for alle 350 grundvandstruende stoffer på én gang.

Det bliver miljølaboratoriet Agrolab, der skal udføre analyser af vandprøverne fra de fem regioner. Der er i første omgang tale om en forsøgsperiode, hvorefter resultaterne skal evalueres.

kontakt

Hvis du vil vide mere

Bente Villumsen, chefrådgiver
Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer
T: 3529 8183
M: 2399 2372
E: bvi@regioner.dk

Søren Rasmussen, presserådgiver
Kommunikation
M: 9116 8823
E: srs@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Over halvdelen af drikkevandsboringerne i Danmark er forurenet

Forureningen af det danske drikkevand har nået et kritisk punkt. Hvis der også skal være rent drikkevand til vores børn, skal der gøres noget nu, advarer Danske Regioner i et nyt udspil. I udspillet efterlyses der blandt andet, at der laves et samlet overblik over vores grundvand.

Læs mere

Regionerne vil halvere hospitalernes CO2-udledninger inden 2035

Med en ny strategi vil regionerne halvere hospitalernes CO2-udledninger inden 2035 sammenlignet med 2022. Det gør en stor forskel for klimaet, da sundhedsvæsnet tegner sig for omkring 6 procent af Danmarks CO2-udledninger, hvoraf hospitalerne er den primære udleder.

Læs mere

Danske borgmestre og en regionsformand skal dele unik klima-viden på COP28

Lokal klimahandling er blandt temaerne ved COP28. Det er et område, som Danmark er langt fremme på, og på klimatopmødets dag to skal en række danske borgmestre og formanden for Danske Regioner derfor fortælle om deres arbejde med lokale klimahandlingsplaner.

Læs mere

Debat: Tænk Danmarks arealer sammen og red os fra oversvømmelser

Vandet kommer. Det holder sig hverken inden for den enkelte kommune eller ministerium. Regeringens Klimatilpasningsplan 2 bør sætte rammer for en helhedsplan, hvor lodsejere, kommuner, regioner og staten bidrager til at finde samlede løsninger. Danske Regioner med Økologisk Landsforening og SEGES Innovation i Avisen Danmark.

Læs mere