Gå til indhold

Miljø

Nu skal vi vide, hvad vandmiljøet gemmer

Vandet skal være rent og sundt i de danske søer, vandløb og kystvande. Regionerne går derfor nu i gang med at tage prøver fra de vandløb, hvor der er mistanke om forurening, så vi ved, hvordan vi kan bekæmpe den.

Debatindlæg af Heino Knudsen, fmd. for Udvalget for Miljø og Ressourcer i Danske Regioner. Bragt i Altinget Miljø den 24. august 2020.

Danmark er et land omgivet af vand, og mange af os nyder at bade ved kysterne, fiske i søerne eller gå en tur langs åer og floder.

Men hvordan ser det egentlig ud med forureningen i de vandmiljøer, som vi kender så godt?

Det ved vi faktisk ikke til fulde. Men det bliver der lavet om på nu.

Før sommerferien indgik regeringen og Danske Regioner nemlig en aftale til 65 mio. kr., som betyder, at regionerne nu kan gå i gang med at undersøge, hvordan jordforurening påvirker de danske søer, vandløb og kystvande.

Regionernes undersøgelser skal afklare, hvilke af de kortlagte forureninger der påvirker vandmiljøet i uacceptabel grad, hvilke stoffer der forurener det danske vandmiljø, samt hvilke typer af lokaliteter forureningerne kommer fra.

I Danske Regioner glæder vi os meget over, at vi nu i 2020 kan tage første skridt til at bekæmpe de jordforureninger, som truer vores vandmiljø – og samtidig være med til at sikre, at Danmark lever op til EU-direktivet om god vandkvalitet senest i 2027.

Prøver tages fra vandløb

Helt konkret vil opgaven bestå i at tage vandprøver i de vandløb, hvor vi har mistanke om jordforurening, som kan udgøre en risiko. For hver lokalitet skal der udtages flere vandprøver forskellige steder i vandløbet, så vi får så præcist et billede som muligt og ved, hvordan vi kan sætte ind. Selve vandprøverne skal tages om sommeren, hvor det vand, der løber i vandløbene, primært er grundvand og fortyndes mindst muligt med nedbør.

En screening, som regionerne har gennemført, resulterede i en liste på 1.234 potentielle forureningstrusler for vandmiljøet. Syv af disse er såkaldte generationsforureninger, som er de største og dyreste forureninger, og hvor vi ved, at der er brug for at rense op.

Derudover vil regionerne i første omgang gå i gang med at undersøge ca. 400 lokaliteter, hvor der er påvist forurening. De første ca. 200 lokaliteter udvælges til undersøgelse i 2021. Når resultaterne heraf foreligger, bliver den næste pulje af lokaliteter udvalgt til undersøgelse i 2022.

Resultaterne vil indgå i en samlet rapportering til Miljøstyrelsen, så de kan indgå i de nye vandområdeplaner, og der kan laves en aftale om, hvilke oprensninger og eventuelt yderligere undersøgelser der er brug for.

Det er med andre ord et stort og spændende arbejde, der venter forude. Et arbejde, som snart vil give os helt ny viden om vandkvaliteten i danske have, søer og vandløb – og som på sigt vil betyde, at vi med endnu større sindsro kan nyde de naturskønne vandmiljøer, som Danmark er kendt for.

Læs mere

Relaterede nyheder

Over halvdelen af drikkevandsboringerne i Danmark er forurenet

Forureningen af det danske drikkevand har nået et kritisk punkt. Hvis der også skal være rent drikkevand til vores børn, skal der gøres noget nu, advarer Danske Regioner i et nyt udspil. I udspillet efterlyses der blandt andet, at der laves et samlet overblik over vores grundvand.

Læs mere

Regionerne vil halvere hospitalernes CO2-udledninger inden 2035

Med en ny strategi vil regionerne halvere hospitalernes CO2-udledninger inden 2035 sammenlignet med 2022. Det gør en stor forskel for klimaet, da sundhedsvæsnet tegner sig for omkring 6 procent af Danmarks CO2-udledninger, hvoraf hospitalerne er den primære udleder.

Læs mere

Danske borgmestre og en regionsformand skal dele unik klima-viden på COP28

Lokal klimahandling er blandt temaerne ved COP28. Det er et område, som Danmark er langt fremme på, og på klimatopmødets dag to skal en række danske borgmestre og formanden for Danske Regioner derfor fortælle om deres arbejde med lokale klimahandlingsplaner.

Læs mere

Debat: Tænk Danmarks arealer sammen og red os fra oversvømmelser

Vandet kommer. Det holder sig hverken inden for den enkelte kommune eller ministerium. Regeringens Klimatilpasningsplan 2 bør sætte rammer for en helhedsplan, hvor lodsejere, kommuner, regioner og staten bidrager til at finde samlede løsninger. Danske Regioner med Økologisk Landsforening og SEGES Innovation i Avisen Danmark.

Læs mere